Pẽnturó

Pẽnturó vỹ tỹ ẽg tỹ rĩnh fẽ nỹtĩ. Fóg ag tỹ han ja vẽ pẽnturó ti, vẽnh kar tỹ rĩnh jé. ‘E tỹvĩ ta nỹtĩ pẽnturó ti, ẽmã kar mĩ tỹ ke tĩ gé, mỹr fóg ag tỹ jẽnkamu gỹjỹ ken jé ag tỹ ũn é tỹvĩ hynhan kỹ ẽmã kar mĩ pipin. Ka ta ser kanhgág ag mré hã ki krỹg mũ, fóg ag tỹ pẽnturó hynhan ja ti.
Vãsỹ ẽg si ag pi pẽnturó ve ja nỹtĩ, ag tỹ nén ki kagtĩg ja vẽg tĩ pẽnturó ti. Hãra fóg ag ne ẽg ki kãge ja tag tugnĩn uri kanngág ag tỹ pẽnturó rĩnh kinhra nỹtĩ. Kỹ ẽg tỹ uri ẽn mĩ tĩg kỹ ẽg tỹ kanhgág ven kỹ ẽg tỹ ag tỹ pẽturó rĩnh vég tĩ. Tá ti kajamẽ nỹtĩ vẽ, hãra kanhgág ag tỹ jérĩnmỹ géj mũ pẽnturó ti. Ha jag tỹ ẽn mĩ mũ kỹ kanhgág kar ag pẽn tugnỹm nĩ, pẽnturó sĩnvĩ kar kajamẽ ag ta nỹtĩj mũ.