Ẽmã

Ẽmã vỹ tỹ vẽnh kar nỹtĩj fẽ nĩ. Ga kar mĩ tỹ ẽmã tĩ mỹr ẽg pi pir nỹtĩ, ẽg tỹ ta kanhgág kar fóg ag mré hã. Fóg tỹ ẽg ẽmã ‘e kãfór nỹtĩ mỹr ag pi pir nỹtĩ.
Hãra ẽg tỹ ta kanhgág tỹ ẽmã ‘e nỹtĩ gé, kar ãn mĩ kanhgág ũ ag ke gé. Kanhgág ũ ag pi ver ag ẽmã ki pa ja nỹtĩ ver, ag ẽmã tỹvĩn hã kãmĩ ag tỹ tygtyj kỹ mogmog kỹ tỹvĩn tá mũ ver. Hãra kejẽn fóg ag hãnỹ kanhgág tag tá junjun kỹ ag mré vĩj mũ tĩ, hãra kanhgág ag tỹ ag mré vĩgvĩ sór ja tunĩn ke pi jé.
Kỹ ẽg ẽmã vỹ ser ti ‘en kỹ ãn mĩ pipin kỹ nỹtĩ kar nĩ, ẽmã ta ag mĩ tỹ pã’i nỹtĩ gé. Hãkỹ ser ẽmã tỹ tag mĩ hã nỹtĩ gé ser.