Kapẽn

Kapẽn vỹ vẽn ry ta han fẽ nĩ. Vãnvãgsa ryg kỹ ẽg tỹ ti ry ẽn tỹ ti kuju ki ta nỹnh ke kỹ ti junun ta jagnẽ rike han tĩ. Kapẽn vỹ tỹ nén ũ fóg fẽ nĩ eg tỹ ẽg nĩgé ta han jãvãnh kỹ, mỹr ẽg tỹ kijẽn pránh vóg sór tĩ hamẽ. Kỹ kapẽn vỹ ta pĩ jónhkó mré hã kãgmĩj fẽ nĩ gé, ẽg kijẽn vẽnh pũn tũg ka.
Hãra ẽg pi vãnvãgsa tỹvĩn ta kapẽn han tĩ, vãn kanér ta ẽg tỹ han tĩ, mỹr vẽn tag ag vỹ targy tỹvĩn nỹtĩ.