Kógũnh

Kógũnh vỹ tỹ ẽkré nĩ. Ka kã’ũ vẽ gé kógũnh ti. Hãra kangág ag vỹ ka tag ti féj tỹ kógũnh ke mũn tag han tĩ. Ag tỹ kógũnh han jé kanhgág ag vỹ ka tag ti féj kre kỹ ti kãgãg han vén tĩ. Ag tỹ kógũnh ti féj kãgãg han ta mrãnh Ken jé kanhgág ag vỹ pĩ han kỹ pĩ ti ẽn kri kógũnh féj tỹ kri ven-ven ke tĩ.
Kógũnh ẽn féj tỹ ser tóg kar kỹ ag tỹ ti tynyn ti kréj ki, kỹ ser ti tynyn kar kỹ ag tỹ runja ki kujẽn kỹ goj rỹ ty ki mĩn kỹ ser kron tĩ. Tag hã to kanhgág ag vỹ kógũnh ke tĩ.