Kanẽ

Ẽg tỹ to kanẽ kej fẽ vỹ tỹ ẽg ãvãnh fã nĩ. Ẽg kanẽ vỹ régre nỹtĩ, ũ ag vỹ sá nỹtĩ, rórór, kóko; hãra kanẽ ũ ag vỹ tánh nỹtĩ gé.
Ẽg kanẽ vỹ ẽg tỹ kuty tá nũgnũr há han tũn kỹ ta vaj ka krój nĩg tĩ. Mỹr ẽg kanẽ vỹ vẽnhkán ge nĩ, tag hã jé Topẽ vỹ ẽg mỹ kuty han ja nĩ.
Kar nén ũ tỹ ẽg kanẽ kãki kutẽ kỹ vỹ ẽg mỹ kórég tỹvĩ tĩg nĩ, mỹr ta kagajgy tĩg nĩ, kỹ ẽg tỹ ũ mỹ inh mỹ vé ke tĩ ti tỹ ẽg mỹ nén ũ tỹ ẽg kanẽ kãki kutẽ ja ẽn kunũnh jé.

Hãra ver ẽg pã te nén ũ ‘e tỹ kanẽ nỹtĩ gé: kasor, jẽsĩ, ópẽ, karigri, pỹn...Hã kỹ vẽnh ‘e ta ag vỹ nén ũ vigvég tĩ, ẽg tỹ nén ũ vigve tag rike.