No

No vỹ tỹ ẽg tỹ ta ẽkrénh fã nỹ. ka kar vẽn pẽ tỹ ẽg ta han tĩ, ẽg tỹ ta ẽk´renh mũ jé. Vãsỹ kanhgág si ag tỹ ag ẽkrénh kũn kỹ ag no jurỹn-rỹn há han tĩ, kar ag tỹ kaféj ta vẽnhkagta sóm kỹ no jurỹn mĩ tĩn tĩ ag tỹ no tỹ nén ũ ki gunh Ken kỹ nén ẽn tỹ krónh ke tỹ mrãnh Ken jé.

Mỹr kanhgág ag tỹ ag ẽkrénh mũn kỹ kijẽn ãkré mág Kato jun tĩ, krygnyn, ógsẽ, kẽme, ketũmỹr mĩ
g mré hã. Hã kỹ kanhgág ag tỹ ag no jurỹr kygtãg vén tĩ, ag tỹ ãkré tũ ra junju tũg jé. Hãra ver no vỹ tỹ krẽkufár mré hã pénũg tĩ, kar vỹ ver tỹ ẽg rárán kỹ tỹ ũ tu pẽg fẽ nĩ gé.
Kỹ kanhgág ag tũ pẽvẽ no ti, jãvo fog ag no vỹ tỹ mókã nỹ, tỹ ũ ta fóg ag no ti.