Sãpe

Sãpe vỹ tỹ ẽg tỹ vẽnh kri nĩm kỹ rãrĩr mĩ tĩj fẽ nĩ. Sãpe vỹ tỹ ẽg tỹ vẽnh kri nĩm kỹ rãnhrãj fẽ nĩ gé, kar ẽg tỹ nãn kãra tĩg kỹ ẽg tỹ vẽnh kri nĩm tĩ.
Fóg ag tỹ han ja vẽgtĩ, sãpe ti. Hãra kanhgág ag ne vẽnh kri nĩm kinhrãg mũ gé, hã kỹ uri kanhgág ‘e vỹ sãpe tỹ vẽnh kri nĩm kinhra nỹtĩ ha. Sãpe ũ vỹ mág nĩg nĩ, hãra ũ vỹ kãsir nỹg nĩ gé. Hãra ẽmã kar mĩ kanhgág mré fóg ag vỹ vẽnh kri sãpe vin kinhra nỹtĩ.
Kar ẽg tỹ to jykrén há han mỹr ẽg pi ẽg rãnhrãj tỹvĩn jé sãpe tỹ vẽnh kri nĩm tĩ, ẽg tỹ vẽnh há han jé hã mré ẽg tỹ sãpe tỹ vẽnh krĩ nĩm tĩ.