Gãr

Gãr vỹ tỹ ẽg ta krẽn fẽ nĩ, kar vỹ tỹ vẽjẽn nĩ gé. Gãr krãn ẽg ta tĩ, ẽg tỹ ti mog kar ko jé. Ẽg tỹ kãn kỹ ẽg vỹ ga kãki kanẽ régre ketũmỹr ũn tẽgtũ tỹ ga nor kãki fón kỹ kri gan mũ. Kysẽ kri nũr tẽgtũ kã gãr tỹ ser móm tĩ, ãn kã ẽg tỹ ser gãr tánh ko tĩ. Tag pãte gãr vỹ tãn tĩ, kỹ kanhgág ag vỹ gãr tar ẽg rynran tĩ, ag tỹ ta ẽmĩ han kỹ grãg jé.
Gãr vỹ ver ti tãn kar ser tóg tĩ, ãn ki ẽg vỹ gãr tóg tỹ kajka, pise kar kyfe han tĩ. Kar ver gãr vỹ tỹ ẽg mẽg tỹ porko, garĩnh, monh, kãvãru jẽn fẽ nĩ. Hã kỹ ẽg tỹ gãr ki rĩr há han ge nĩ.