Vẽnhrá

Vẽnhrá vẽ tỹ vẽnh kar tỹ han fẽ nỹtĩ. Vãsỹ ũn pipir ag tỹvĩn tỹ vẽnhrán kinhra ja nỹtĩ, Topẽ kósin tỹ tag mĩ tĩgnĩ kã. Kỹ ũn si ag tỹvĩn hãnỹ vẽnhrán ki kajrẽn mũ ja fẽ nĩgtĩ, mỹr ag tỹ nén ũ kar to vẽnhrán ge tugnĩn ag tỹ vẽnhrán kinhrẽg tĩ.
Kỹ ser ãn pãte vẽnh kar vỹ vẽnhrán ge to vãsãnsãn mũ, ag tỹ kijẽn ta nén ũ ki há nỹtĩ jé. Tag pãte fóg ag vỹ ẽg ga tỹ Brasil ra kãge kỹ tag mĩ vẽnh kajrẽn mág mũ, ẽg mrá hã. Hã kỹ uri ẽg tỹ fóg ag vẽnhrán há rike nỹtĩ gé, mỹr ẽg pi ag krẽm ke nỹtĩ.