Még

Még vỹ kyfé tỹ han ka nỹ. Még ti kufy vỹ tỹ 1kg nĩ, ti pu tũ ra nỹn kỹ. Tỹ ẽg tỹ pĩ ryg tĩ, kar ẽg tỹ még tỹ ka gyn tĩ gé.
Fóg ag tỹ han vẽ gé, még ti. Hãra kanhgág ag ne tỹ rãnhrãj kinhrãg mũ, ag tỹ uri nén ũ 'e hynhan tĩ. Kanhgág ag vỹ még tỹ pĩ ryg kar ta ka gỹn tĩ gé, hãra még vỹ tỹ nén ũ kar ki há nĩ. Ti tỹ pĩ ryg há han tũn kỹ ẽg tỹ ti jykén mũ ketũmỹr ti pi nén 'e ki há nĩj mũ, vé tỹ péno kã nĩ kỹ kórég nĩj mũ.