Kysã

Kysã vỹ tỹ krĩg ag kã'ũ nĩ. Ti pi sĩ nĩ, hãra ti tỹ kónẽg nĩ ve nĩ. Vãsỹ kysã ti vỹ tỹ rã ri ke nĩ vẽ, hãra ag ne tỹ rárá. Kỹ rã ti ne tỹ kysã ti kanẽ ki tãnh kỹ ti tỹ krónh ké, hã kỹ ser uri ti jyjy hã vỹ tỹ kysã nĩ há. Kysã ti vỹ tỹ kanhru nĩ, kuty tỹ vĩn kã hã ti tỹ vẽnhven tĩ. Kysã tũ ra pi kuty kã krãgfér tĩg tĩ. Ti tũ ra ẽkré kar nén rĩr tĩ ẽn pi né ki há nỹtĩj mũ vẽ. Mỹr ti tỹ rã rike nĩ, ti hã tugnĩ ẽg tỹ rĩnrĩr mũ gé.