Jyjy

Jyjy vỹ tỹ vẽnh kar tỹ ke nỹtĩ. Nén ũ kar vỹ jyjy nỹtĩ, ãn mĩ. Ẽg tỹ hẽremũn ka ũ ve kỹ ti vỹ jyjy jẽ. Ti féj, ti pã, ti pãn, ti fej, ti fár kar ti jãre vỹ jyjy kar nỹtĩ.
Kỹ ẽg tỹ nén vég mũ ẽn vỹ jyjy kar nỹtĩ.