Jãnkre

Jãnkre vỹ tỹ ẽg tỹ han fẽ nĩ. Ẽg tỹ jẽnkre vỹ tỹ rẽgró kar nỹgnĩ. Mỹr rẽgró vỹ mó nỹgnĩ, kỹ kanhgág fag vỹ fag ta kre kỹ rẽgró ẽn ti jãnkrég tĩ. Kỹ hã vẽ ser.