Vẽnhkuprĩg

Vẽnhkuprĩg vỹ tỹ ẽg ta kamẽg fẽ nĩ. Ẽg kar ta kuprĩg nỹtĩ, hã kỹ ẽg tỹ rĩnrĩr mũg tĩ. Hãra ẽg ter kar ẽg kuprĩg ne tóg kuty tá ũn rĩnrĩr mũ ẽm kanẽ jun kãtĩ tĩ. Vẽnhmỹ ũ ne to vẽnhkuprĩg vég tĩ, kar vẽnhmỹ ũ ne tóg vẽnhkuprĩg ẽn ti vég tĩ gé.
Kar ver ũ ne tóg vẽnhkuprĩg ti hunh mẽg tĩ gé, kuty si ta. Hãra ver vẽnhmỹ kijẽn vẽnhkuprĩg ti ne tóg ẽg vóg tĩ gé, ẽg nũr nỹ ra, kỹ ẽg tỹ mrin ke mỹr ẽg Fe ne tóg vojgy sag nĩ, vẽnhkuprĩg tỹ ẽg nũr kri ẽg vóg ja ẽn tugnĩn.