Rẽgró

Rẽgró vỹ tỹ ẽg tỹ koj fẽ nĩ, vẽnh karvẽjẽn vẽ, rẽgró ti. Ẽg tỹ rẽgró nỹtĩn jé vỹ krãn tĩ, kỹ ẽg tỹ ser ti han kar koj mũ. Mỹr ti tỹ ko há tỹvĩ nĩgnĩ, hã kỹ vẽnh karvỹ ko ke ke mũ. Rẽgró ti kur hã vỹ tỹ ẽmĩ, kajka, aroj, farĩnh totor nỹtĩ.
Hãra ẽmã ‘e mĩ kanhgág ag vỹ rẽgró kuri tỹ’ũ han tĩ, ag tỹ vẽnhmỹ ag tỹ koj há ẽn ki han vẽg tĩ. Uri ũn pira ag tỹ rẽgró krãn tĩ, vé ag tỹ kajãm tĩ. Mỹr ag pi hãn krãn kinhra nỹtĩ vé.