Ẽmĩ

Ẽmĩ vỹ tỹ ẽg tỹ koj fẽ nĩ. Ty ẽg tỹ nén ‘ũ kurin tĩ gé, ẽg tỹ ko jé. Ẽmĩ tỹ ẽg tỹ rẽgró to ko tĩ kar ẽkré nĩ to kegé. Hãra vãsỹ ẽg gufã ag tỹ ẽmĩ tỹvĩn ko tĩ, ag mũ ja mĩ ag ne tóg ẽmĩ tỹ vẽjũn kỹ tĩg tĩ jitóg.
Ẽmĩ ti han gen hã vỹ tỹ:
1- farĩnh
2- sa pir
3- goj, nỹtĩ.

Hãra ver ẽmĩ ‘ũ vỹ tỹ gãr rynrar tỹ han kỹ ke nỹtĩ gé. Hãra ver ẽg ẽmã kar mĩ kanhgág ag vỹ ver ẽmĩ han kỹ ko tĩ, mỹr ẽmĩ vỹ ko há tỹvĩ nĩ.