Sukrĩg

Sukrĩg vỹ nén ũ kar mĩ tĩg tĩ, ka kri,ĩn kãmĩ, nãn kãmĩ tóg tĩg tĩ. Sukrĩg ag vỹ ‘e nỹtĩ, ũ ag vỹ ehe hãra ũ ag vỹ kãsir nỹtĩ gé. Kijẽn ẽg tỹ hẽn mĩ mũ ra ẽg tỹ sukrĩg sá vég tĩ, ketũmỹr ẽg vỹ ũn rórór vég tĩ gé.
Sukrĩg ũ ag vỹ jũjgy nỹtĩ, kar ũ ag vỹ jũ tũ nỹtĩ gé. Hãra ẽg pi ẽg tỹ sukrĩg ve ka ag ki pan kej ge nỹtĩ, mỹr sukrĩg tỹ ẽg tugtẽn kỹ ẽg tỹ kaga tĩ. Vẽnhmỹ ti tỹ ẽg pra kỹ ẽg kãki sug ẽn ne tỹ ẽg kyvénh mĩ tĩg kãn tĩ, kỹ ser ẽg tỹ ãvãnh kórég nĩgtĩ, kar ẽg tỹ tĩg kórég nĩgtĩ gé.
Kỹ ẽg tỹ sukrĩg ven kỹ ẽg vỹ vẽnh ki rĩr ge nĩ, ketũrmỹr ti tỹ ẽg praj mũ.
Sukrĩg vỹ tỹ nén'ũ nỹtĩ, 'e ag tỹ nỹtĩ ag mũ ja mĩ. Sukrĩg 'ũ ag vỹ mág nỹtĩ, kar'ũ ag vỹ kãsir nỹtĩ gé. Mré sukrĩg 'ũ vỹ jũ nỹtĩg nĩ, hãra 'ũ ag vỹ jũ tũ nỹtĩ gé. Sukrĩg jũ tỹ ẽg pra kỹ ẽg vỹ kaga tĩ, ẽg tỹ kãnhmar kygtãg tũn kỹ ti vỹ ẽg tén mũ. Ag nỹtĩj fẽ vỹ tỹ vãfár, nãn, re, pẽturó, kur kar ĩn péno mĩ ke nĩ. Kỹ ẽg vỹ vẽnh ki rĩr ke nĩ, sukrĩg tỹ ẽg pre tũg jé.