Ópẽ

Ópẽ vỹ tánh nĩ, kar ti vỹ sỹm-sỹm tĩ. Ẽg tỹ ti ven jé ẽg vỹ re ja ãn tá ti jãvãnh tĩg mũ, kẽg tỹ ti vej mũ. Hãra ópẽ ti pi kusa ã kã ve há nĩgtĩ, vẽnh péju ka ti tỹ nĩgtĩ ti kré kãki. Ópẽ ti jan vỹ tỹ re nỹtĩ, hã kỹ ti tỹ re tỹvĩn kãmĩ tĩg tĩ.
Ẽg tỹ ópẽ kãgmĩ sór kỹ ẽg tỹ rỹ ẽn kã re kãmĩ tĩj mũ, kỹ ẽg tỹ re tỹ póg-póg ke kỹ ti sỹm ãn kã tĩ ki póm kej mũ. Kanhgág kãsir ag tỹ ópẽ kugmĩ kỹ tỹ kanhignhir tĩ, mỹr ag tỹ ópẽ kãgmĩ kỹ ag vo mé tugnĩn ke vẽ.
Ópẽ vỹ tỹ jẽsĩ, garĩnh kar gatu jẽn nĩ. Ti pi ẽ prẽg tĩ mti pi jũ nĩ, vé ti tỹ ẽg ju kren tĩ, ti tỹ ẽg kamẽg tugnĩn.