Hino Nacional ẽg vĩ ki

Goj sĩnvĩ tỹ Ipiranga fyr tá nỹtin kỹ.
Un tar,ũn mũmẽg vãnh prẽr vẽ mẽ há tĩ.
Kỹ rã vỹ ẽg ki kupũn mũ,ẽg mỹ sér tĩn kỹ,
Hãra ẽn kã,ẽg hã vỹ vyrmỹ nỹtĩ.

Ag rike pẽ, ẽg nỹtĩ ha,
Ẽg tỹ ag kamẽg jãvãnh ja tugrĩn ke vẽ.
Ag krẽm ke tũ, ẽg nỹtĩ ha,
Tag hã ve jé ẽg tóg ag kamẽg jãvãnh nĩ,
Tag ki ẽg nỹtĩ,ẽg tũpẽ ki salve, salve!

Brasil tag hã vỹ,ẽg mỹsér pẽ ti nĩ.
Jagnẽ to há kỹ jatun mỹ nỹtĩ.
Kutyg kỹ ẽg kanhkã tá krĩg sĩnvĩ vég tĩ,
Krĩ ũ tóg ẽg mỹ tỹ cruzeiro ve nĩ.
Éhé ti nĩ,sĩ tũ ti nĩ,ẽg ga tag ti.
Sĩnvĩ ti nĩ,ẽg mỹ sér ti nĩ,ti há nĩ ti.

Ẽg krẽ vỹ ẽg rikén,tag ki vẽnh han ke mũ,
Ẽg ga há tag kri,
Ga ũ ve sor tũ ẽ nĩ,
Brasil vỹ há nĩ,
Ẽg mỹnh fag vỹ ki nỹtĩ gé,ẽg mré,ẽg ga há tag ki Brasil.

Ẽg ga vỹ ẽg rike nĩ,ẽg tỹ ki nỹtĩn kỹ.
Kỹ goj vỹ krog ke mũ tóg,ẽg mỹ sér tĩ,
Kanhkã vỹ ẽg mỹ tánh nĩ,rãrĩr han tĩ,
Tag ki Brasil vỹ America sĩnvĩ kãfor nĩ.

Tag ki ẽg,ẽprã,nén ũ sĩnvĩ vég tĩ.
Ẽn ve kãfór,han ẽg tĩ,ẽg ga tag ki.
Nẽn kusa ti,vãnh sĩnvĩ tĩ,
Kafej mré hã,kỹ ẽg jagnẽ to há nỹtĩ.
Tag kar vég ẽg tĩ,Brasil ki salve,salve!

Brasil to ẽg há pẽ nỹtĩ,
Hãkỹ bandeira,tóg ẽg mỹ sér tĩ,ti krĩg ti mré hã.
Tánh há ti nĩ,mỹréro mré bandeira ti.
Tag ve kỹ ẽg vẽnh han ge to jykrén tĩ,
Hãra ẽg kato tẽ,ag tỹ ẽg to jũj ke mũ.
Kỹ ẽg tóg ag kamẽg ke tũ pẽ nĩ.

Ag tỹ ẽg tén sór mũ ra,ẽg pétẽj ke tũ,
Ẽg ga há tag kri.
Ga ũ ve sór tũ ẽg nĩ.
Brasil vỹ ẽg mỹ há nĩ.
Ẽg mỹnh fag vỹ ki nỹtĩ gé,ẽg mré,ẽg ga há tag ki,Brasil.