Vẽnhrá ag

Gra grá grã gre gré grẽ gri grĩ gro gró gru grũ gry grỹ

Kra krá krã kre kré krẽ kri krĩ kro kró kru krũ kry krỹ

Mra mrá mrã mre mré mrẽ mri mrĩ mro mró mru mrũ mry mrỹ

Pra prá prã pre pré prẽ pri prĩ pro pró pru prũ pry prỹ

Hanh hánh hãnh henh hénh hẽnh hinh hĩnh honh hónh hunh hũnh hynh hỹnh

Janh jánh jãnh jenh jénh jẽnh jinh jĩnh jonh jónh junh jũnh jynh jỹnh

Kanh kánh kãnh kenh kénh kẽnh kinh kĩnh konh kónh kunh kũnh kynh kỹnh

Manh mánh mãnh menh ménh mẽnh minh mĩnh monh mónh munh mũnh mynh mỹnh

Nanh nánh nãnh nenh nénh nẽnh ninh nĩnh nonh nónh nunh nũnh nynh nỹnh

Panh pánh pãnh penh pénh pẽnh pinh pĩnh ponh pónh punh pũnh pynh pỹnh

Ranh ránh rãnh renh rénh rẽnh rinh rĩnh ronh rónh runh rũnh rynh rỹnh

Sanh sánh sãnh senh sénh sẽnh sinh sĩnh sonh sónh sunh sũnh synh sỹnh

Tanh tánh tãnh tenh ténh tẽnh tinh tĩnh tonh tónh tunh tũnh tynh tỹnh

Vanh vánh vãnh venh vénh vẽnh vinh vĩnh vonh vónh vunh vũnh vynh vỹnh