Cacique Condá

Cacique Kóna ke mũ ẽn vỹ tỹ Guarapuava tá ke nĩ, hãra tỹ jarĩnmỹ fóg ag juna ke mũ ag tỹ Nonoaí ki ge jé, prỹg tỹ (1845)kã. Kỹ tóg Nonoai tá tĩ ki prỹg tỹ 10 ke han mũ governo da Província mỹ rãnhrãj tĩ ki. Kar tóg Xapecó ra kãtĩ mũ gé prỹg tỹ 1856 kã, hãra tóg ser ter mũ kurã tỹ 25 de maio kã prỹg tỹ 1871 kã.
Fóg ag tỹ ti jyjy hãvỹ "Vitorino Condá" ke mũ.