Cacique Doble

Cacique Doble vỹ tỹ kanhgág ag pãí mág ũ nĩ, Nordeste do Rio Grande do Sul tá. Hãra tỹ Cacique Braga krẽm jẽ. Hãra ag tỹ kijẽn jagnẽ katutẽ kỹ jagnẽ kãpó mũ, ti tỹ governo mré jagnẽ to há tugnĩn. 1850 kã tóg governo mỹ rãnhrãj mũ, kanhgág rigfi ag rĩgfĩn jé. Hãra tóg ser ter mũ prỹg tỹ 1863 kã, vãnh krykry kórég tỹ, governo tỹ ti mỹ pãí kãsir a kur si vin jé tugnĩn.