Cacique Nonoai

Cacique Nonoai ke mũ ẽn vỹ tỹ kanhgág ag pãí mág jé nĩ,cacique tag tỹ ti kanhgág ag ju nĩ jé ẽn hã tu ag tóg hũri Área indígena de Nonoai ki ke mũ. Kanhgág ag ga tag tỹ norte do estado do Rio Grande do Sul tá nỹ. Hãra 1846 kã fóg ag tỹ ga tag ki ge mũ, cacique Kóna ke mũ ẽn tugnĩn. Cacique Kóna tỹ fóg ag mré ẽmĩn kutẽ han sór mũ, fóg ag tỹ mĩ monh pan fã jé. Kỹ cacique Nonoaí tỹ ser ag tỹ han tovãnh mũ, kỹ fóg ag tỹ ser ẽmĩn han mũ, ag tỹ monh mré mĩ paj fã ẽn róm jé ser. Kỹ ẽmĩn ẽn vỹ ser tỹ divisa ri ke nỹ, fóg a jykre ki, hã kỹ fóg ag tỹ kanhgág ag tỹ mera kigỹg mũ, katyg jéra, ag kar ser jatun mỹ ag monh mré mĩ mũn jé.Kỹ fóg a jykre vỹ ge nỹ, ẽmĩn tỹ ag tóg divisa han tĩ, ũ tỹ pẽntyrãg tũ nĩn jé.