Nĩcafĩ ( Nĩkafĩ )

Nĩcafi, vỹ tỹ pãí mág jé nĩ, Campos de Erexim ki. Século XIX kuju ki tóg Kóna kósin fi mré nỹ mũ, kỹ tóg ser tỹ Kóna jamré nĩ ser. Hãra tóg 1856 kã fazenda Três Serras kato vãsãn mũ, kỹ fóg ag tỹ ti tén mũ ser.