Cacique Sẽgre

SẼGRE vỹ tỹ ẽmã tỹ Área Indígena Nonoai tá tỹ cacique jé nĩ, ti hã vỹ fóg ag tỹ prỹg tỹ 1978 kã kanhgág ag ga kri rũkỹ nỹtĩ ra ag pan mũ. Prỹg tag kã kanhgág ag tỹ ver pir tỹvĩ nỹtĩ vẽ, hãra ag tóg jarĩnmỹ fóg tỹ 5.000 ag pétẽn mũ ser, ag vãnh grun ge ẽn to jykrén kỹ. Ti tỹ tag han tũ ki tóg ti pãi kãsir ag mré to vẽjykrén mág vén mũ, ag tỹ hãrenkỹ fóg ag pan ke ẽn to. Kỹ ag tóg kuty ũ mỹ fóg ag iskóra kugprũn mũ, ag tỹ fóg ag kanẽ jun jé. Kar kanhgág ag tỹ ser fóg ag ĩn mĩ mũ kỹ fóg ag mỹ kurã vin mũ ser ag tỹ ga tovãj jé.Prỹg ãn kã kanhgág ag tỹ tag han tũ ra, fóg ag tỹ ag nĩgã ga ẽn kunũjé nĩjmũ vã. Hãra ag tỹ jagnẽ mré to vãsãnsãn mkãn, hã kỹ ag tỹ hũri ga ẽn kri jatunmỹ ag krẽ jẽ ỹn ỹn nỹtĩ hũri ser.
Fóg ag tỹ ti jyjy "Xangrê" vẽnhrán tĩ.


(ũn tỹtá Sẽgre)