Fág tỹ vẽjẽn

Fág tỹ ẽkór

Kanhgág ag tỹ ag gãr krãn kar kỹ,ti tỹ rój ke tumẽ to mré kakanẽ rãnrãn tũ ki koj há mẽn kỹ, ag pã’i mág tóg ag mỹ vẽnhmỹ ra mũjig ãjag kanhkã pẽ ag mré, tá ẽkrénh nĩ,ẽgrĩn kỹ kom nĩ gé kar kakanẽ tỹ rãn mũ jẽkrunh kỹ kom nĩ ãjag kókĩnkĩr tũ nĩn jé, ke ja nĩgtĩ. Ka kanẽn tĩ ũ hã vỹ tỹ fág nĩ,krĩn tóg tĩ, ti rãn ge ẽn vỹ tỹ kysẽ tỹ março mré junho kãmĩ ke nĩ. Kukryr tỹ nĩ vén kar tóg vár tĩ ti krĩ ti, gũnh ke tóg tĩ ti krĩ tỹ ẽprã kutẽn kỹ,kỹ kanhgág ag vỹ ti kanẽ há nỹtĩ ẽn kuprãg kỹ jẽkrunh tĩ ag tỹ ko jé. Kanhgág ag vỹ fág krĩ tỹ rãn kỹ kutẽ tũ ki ti kanẽ ko sór kỹ ag tóg fág pẽn téj to jãpry tĩ ag tỹ van jé. Mrũr tỹ ag tóg ag pẽn kar ag nĩgé to kagjigjég tĩ ag tỹ fág pẽn to jãpry jé,kar ag ver vãn tỹ ag pẽn to se kỹ va jãpryg tĩ ag ta tỹ fág krĩ kugjón kỹ van jé ag tỹ kar jẽkruj jé ser.
Kar ag tóg ver ũ vin han tĩ, ti tỹ nỹtĩg mág jé ag tóg tỹ ge ja fã nĩgtĩ: Kẽj hyn-han kỹ ag tóg jánján tĩ pyrfé kugjej tỹ, ag tỹ fág kanẽ jẽkrunh kỹ tỹ fón ke kỹ goj ra rĩgmũ kỹ goj kãki vin jé kurã tỹ hen ri ke to, ẽn jyjy hã vỹ tỹ fág tỹ ẽkór nĩ. Kar ag tóg goj kãtá kẽj ẽn nũnh kỹ rãrĩr ki kãvig tĩ, ti tỹ kãgãg jé. Kar ag tóg ag ĩn ra rĩgmũ tĩ. Pĩ kri kynhmỹ ag tóg kagje kỹ vin tĩ, ti nĩjã tỹ fág kanẽ ẽn ki nĩ jé, kỹ tóg kórigrég mẽ nỹtĩg mág mũ. Kỹ ag tóg ag tỹ kejẽn ko sór kỹ ag tóg kugfẽn kỹ kréj ki tynyn tĩ, ag tỹ mẽnfu han vẽ ser ag ta tỹ ẽmĩ han kỹ nén ũ kurin kỹ ko jé, ko há tỹvĩ jé nĩgtĩ nén ũ nĩ grã to. Ũ grãgrãg ag tĩ mrẽj ki, jo ag ũ nénh ti jé ag tỹ ko jé.