Barack Obama

Barack Obama vỹ tỹ fóg ag pã'i mág vyr, prỹg 2008 kỹ. Kurẽ 04, kysẽ tỹ agosto kar prỹg 1961 kỹ ti vỹ tyj ja nĩ, fóg ag jãmã Honolulu ke mũ ãn tá, Havaí kãke ke ke vỹ, ãmã EUA tá. Ti ta gĩr ra ti vỹ vỹju pãvãn há ja nĩ, ka ti vỹ tĩ prỹg 17 ra ãmã tã Los Angeles que mũ ãn ra vỹ kugénh mũ ser ti ta ti kanhró ta mág ke sór ka. Tĩ jykre vỹ 'e tavĩ nỹ tĩ, ti pi ver ti kar 'e tãn mũ, hã ta tĩ ver. Prũg ti tóg kar ti vỹ krẽ rẽre nĩ, ta ti vỹ ũn ve vyr fóg sá ag ky pã'i mág.
Ti ta tỹ pã'i nĩ ki ti tu vãmer vỹ kutẽ mũ 2009 kã, ẽg ga Brasil ra tĩ vỹ kãtĩn 2011 kã, ti ta ti mré ke ag ju ẽkrén vỹ.