Pã'i mág vin mãn

Prỹg tỹ 2000 kã ẽg ta tỹ kanhgág vỹ fóg ag tỹ Pã'i Mág fẽg ke to jykrén fẽ ri ke han,ẽg jamã tỹ GUARITA ki.
Nén ũ tỹ kejẽn ẽg kẽmĩ jagy tĩ ra,vẽnh jykre tag tóg ki kron kỹ tóg vãhã ẽg mỹ há tĩj mũ,Pã'i Mág to.
Fóg tỹ Pã'i Mág ag tóg ẽg mré to tar ja nỹtĩg tĩ gé.Jarĩn mỹ kanhgág jamã kar pi ver ẽg mré to jykrén sór
mũ'.jãvo ẽg jamã tag tóg to tar nĩ,GUARITA ke mũ tag ti.
Kỹ vẽnhjykre tag to Pã'i Mág ve hã vỹ tỹ CARLINHOS ALFAIATE ja nĩ,prỹg tỹ 2000-2004 kẽ.VALDONêS JOAQUIM tóg
Pã'i Mág ke mũ gé sir prỹg tỹ 2005-2008 kã.
Kar ag tóg ser jagnẽ mré ke Mãn mũ gé,hãra VALDONêS JOAQUIM tóg CARLINHOS ALFAIATE ti ré mãn mũ gé,prỹg tỹ
2009 tag kã.
Kỹ tóg Pã'i to vẽnhjykre hã vỹ prỹg tỹ vẽnhkãgra ki ke tĩ.
Eleição tóg kutẽ kej mũ,ẽg jamã tag ki.Kỹ vẽnhkar jé ẽg mré vẽnh jykre tag to tar nỹtĩ sór,Pã'i mág fẽ'.ke
tag to.

Ũ tỹ vẽnhrá tag rán mũ ag vỹ tỹ:

EDITOR:PRISCILA GÓRE EMÍLIO