Ga tu Vãme

Ga vỹ kyjẽn rãg kãn ta vĩn tĩ,fóg ag kanhró tugrĩn ke vỹ.ag kanhró ka ag vỹ né nũ 'é tỹvĩ hynhan ti, ũ vẽ tag kĩ nãtĩ.
Ag ta ag ĩn mág ẽn hynhan kar, ag ĩn mág ẽnh pi nĩja han kar ti, ag kãtá ne han ti vỹ. sã kykaró nĩja tag vỹ kanhkã ra tỹpry ti ka vỹ ser ta kutẽ mré kãtare mãn tĩ gé.
Ag ĩn mág tag vỹ pópé kar nénũ 'e tỹ vĩ hynhan tĩ,ka ẽn vỹ ser vỹn grunh tĩ. ka ser ta tỹ kutẽ ka, Papé kar tag vỹ ser goj ra tare ti. hã tỹ ser ga tỹ kijẽn vẽn mẽ mãn han ti.Hã ra ver fóg ag tỹ ag kynhra ra ver ẽg nãn tũg mũg ti.