Gãr tỹ nén ki há

Nén tỹ ẽg mỹ vẽjẽn hynhan ge ven mũn hãvẽ tỹ ẽkré kar tỹ nén ũ ko tĩ hynhár nĩ . Ẽkré kar tỹ América kãmĩ ke kar tagti.Vẽnh kanhró vỹ tỹ ẽg si ag tỹ mré kej jafã tĩ.Hãvẽ uri ẽg kanhgág ag tỹ mré kemũ nĩ ver.Ẽg tỹ ũn kinhra pẽ hãvẽ tỹ gãr nĩ.Tỹ tỹ vé ẽkré ja nĩ vẽ vỹSỹ .Ẽg si ag tỹ tỹ nén ũ hynhan tũ ki.Ver tỹ ẽmã Ásia tá ke vén ja nĩgtĩ vẽnhkanhró tagti.Hãra tỹ ver tỹ kãmĩ Ámerica kãmĩ kanhgág ag kanhró ja tĩgnĩ gé ver.Prỹg 5.000, Topẽ kósin vẽnhven tũg ki.Ũn kanhró mág tu BETTY J.MEGGERS fi jykren ki tag tỹ nén ũ kãme tu jykre vẽnhven tũg ki ke vẽ.Ẽkré tỹ véké munmur e tỹ ag tỹ ẽg tỹ nén ko tĩ hynhan ja nĩgtĩ.Ẽn hã kãpẽn kanhgág e tỹ gãr tỹ nén ũ ko tĩ hynhan mũ ser. Gãr Kanẽ rir kypũnpũn ag tóg mũ ser.Ti kanẽ tỹ tar ken ag tỹ rynrynran mũ gé ser.Jãvo ũ ag tỹ sunsun mũ gé ser.Ti tỹ rój há kar ken ag tỹ grãnh kỹ tynyn mũ gé,kréj mĩ,kra tỹ.Ti tỹ tóg kỹ kãgãg há ẽn kã ag tỹ tỹ pisé han tĩ.kar tỹ sógsãm kỹ goj tá kurã tẽgtũ ki nĩm kỹ tỹ ẽmro han há nĩ gé.Ẽmro kupe han kar ag tóg kréj ki vin kỹ tynyn kỹ tỹ farĩnh fár han tĩ gé.Kar vỹ tỹ ẽkór han há nĩgtĩ gé.Tag han jé kurã tỹ pẽnkar kri ũn régre vỹ há nĩ goj kãkã nĩm kỹ.Goj tá kunũnh kỹ tóg kupe han kar kréj ki vin kỹ tỹ sãmsãm ke sĩ han mỹr há nĩ ser .Mỹr tỹ tãnãj kar nĩ gãr kanẽ kar ẽn ti.Vẽsĩmér ẽmĩ pãgoj tóg kar kỹ nĩ,ti grãg ja.ketũmỹr porko tãg ki tótón ja gé.Ẽgjẽgá ki tóg há nĩ gé gãr ti.Hãra ã tỹ vé gãr mó tỹ véké ga krinỹ kỹ mur jagtã mĩ jógãr ẽn grãnh kỹ kukrũ vãm kar, ki gónh kỹ vãnvãn kar, ti grãn kỹ koj ke nĩ ser.Gãr tỹ tóm kỹ ko há nĩ gé.Vãn tỹ kapẽn han vén kar ã tỹ mrẽj kurej mũ.Kar hã ã tỹ ki gãr kanẽ vin kỹ vógvóg kej mũ.Ti tỹ rẽgjonh ken kar togtoj mũ gãr kanẽ ti.kỹ hã ã tỹ ã nĩgé ki kunũgkunũg kej mũ ser. Ketũnĩ kỹ ã tỹ nén ũ ki nũnh kỹ nĩm kỹ koj mũ gé ser.Tỹ tỹ kajika han há tĩ, gãr tóg ti ke gé.Gãr grãnh tỹ ã tỹ kréj ki vin kar ki mrẽj pir grej ke nĩ ver,kar hã ã tỹ ki goj sĩ mĩn mũ.Kar hã ã tỹ sãmãm kej mũ.Ã tỹ kajika han vẽ ser.Kajika nej grã há han mỹr ti tỹ,tỹ kuty tá ken kỹ, kanhgág tytãg fag tỹ kajika nej ẽn kajẽj mũ ser.Fag tỹ kyfe han vẽ han vẽ ser.Ẽg si ag vỹ ẽg ju gãr tỹ nén ũ 'e han ja nĩgtĩ.