Luis Inácio Lula da Silva

Lula vỹ tỹ fóg tỹ pãí jé nĩ Brasil kãki, prỹg tỹ 2002 até 2010 kãki. Lula vỹ tỹ fóg Aristide Inácio da Silva kar Euridice ferreira de mello fag kósin nĩ. Lula tỹ kurã tỹ 27 de outubro tỹ prỹg tỹ 1945 ká mur kỹ nĩ,ẽmã tỹ Pernambuco tá. Lula tỹ ti tagĩr kã vãsarénh mág kỹ nĩ,ẽmĩn jagma ti je tỹ kakanẽ vẽne ketĩntĩ, ti tỹ ti panh jagtãtá ti kóm ném mãn jé. Kar ti je tỹ cidade tá pẽntoró sánsán tĩg tĩ gé, ti tỹ kutykỹ ti nỹ fag jagtãtá to nén ũ mãn jé ke gé. Lula je tỹ Iskóra pública tá vãnhkanhrãn kỹ jẽ gé Guarujá tá, ti iskóra jyjy hãvỹ Marcílio Dias ke mũ. Lula vỹ vãsỹrénh tĩg ki mog mũ, hãra ti pi jarĩnmỹ ti tỹ nén ũ jãgti ẽn kãjatun mũ.Ti tỹ gĩr ra tỹ politica kirã mũ gé ser, hãra tỹ ser 1986 kã vãnh elege ke mũ Deputado federal mỹ. Hãra jarĩnmỹ ver nén ũ tỹ ver ti mỹ tũ nĩ ver, mỹr ti tỹ País Brasileiro jujãg sór vẽ, ti tỹ ta presidente do Brasil nĩ sór vẽ, kỹ tỹ ser nón rãnhrãj mũ politica kãki. Prỹg tỹ 1989 kã tóg vãnh candidatar ke mũ, hãra tỹ prỹg tag kã kren mũ Fernando Collor de Mello mỹ, Kar tỹ prỹg tỹ 1994nvãnh candidatar ke mãm mũ gé, hãra tóg kren mãm mũ gé.Prỹ tỹ 1989 até 2001 ki tóg eleição tẽgtũ kren,hãra ti pi tovãnh sór mũ jarĩnmỹ. Kỹ tỹ ser prỹ tỹ 2002 kã vãnh candidatar ke mã mũ gé, hãra tỹ ser vãhã vãnh elege ke mũ ser kurã tỹ 27 de outubro prỹ tỹ 2002 kã, ti tỹ to vãsarénh mág mỹr tỹ ser vãhã pétãm mũ ser ti tỹ nén jãgtij jé ẽn ti.Kỹ tỹ ser vãnh kar mỹ ti rãnhrãj ven kar ser 2006 kã reeleição han mã mũ gé ser,kỹ tỹ vãnh elege ke mãm mũ gé ser, vanh kar tỹ ti rãnhrãj kinhra ãn tugnĩn,kỹ tag tugnĩn vãnh kar tỹ ser ti mỹ votar ke mã mũ gé ser.