Agrotóxico

Ũri fóg ag tỹ ag ẽkré kar mĩ agrotóxico tỹ mĩ tỹ ke tĩ, nén ũ sy tỹ ag mỹ ko tũ nĩn jé,javo ag tỹ agrotóxico tỹ mĩ take tũn kỹ, nén ũ sy kórég tỹ ag mỹ tatũ kejmũ. Hã Kỹ ag tỹ tag kamẽg kỹ ser agrotóxico tỹ mĩ take kamẽ han tĩ, ti tỹ ag mỹ han há han jé. Hãra fóg ag pi ag tỹ kojé krãn ke mũ, ag tỹ mercado mỹ vẽne ke jé ag tỹ krãn ke mũ, kỹ ag pi vãnh kar tỹ kojke mũ ẽn tu jykre há nỹtĩ, ag jẽnkamũ mãn ge ẽn hã tu ag tỹ jykre nỹtĩ.Tag tugnĩn ẽg tỹ vãnh kirĩr ke nỹtĩ, ẽg tỹ fóg a mercado tá nén ũ gé jé ẽg tỹ ẽg krẽ mré kon jé. Fóg ag tỹ ag ẽpỹ mĩ agrotóxico tỹ mĩ take tĩ, ti tỹ ag mỹ han há han jé, kỹ ã tỹ jarĩnmỹ génh kỹ ko sór kỹ, tugnỹm há han nĩ. Hãra ã tỹ saúde há nĩ sór kỹ agrotóxico tũ ra krãn nĩ, ã tỹ ã família mré jatun mỹ kon jé.