Gro

Krẽkufár tag ti mã krékufar um ag vỹ ta ti jẽn nãtĩ, mỹr ti pi re koti. Goj 'e mĩ ã vỹ tĩ vej mũ, ti ta mog ka ti vỹ 69 cm kar 2kg ty krãn ti. Goj rã ka ta fyr mĩ ve há nãn ti.jũ ti vỹ nỹ, ti ẽg pra vỹ kagajgy nĩ.mỹr ti jã ha ta vĩ nĩ. kanhgág si ag jẽn vỹ gé. ti hã vẽ.