Parque Florestal de Nonoai / RS

Parque Florestal de Nonoai( Kanhgág jamã kãki)
Parque Florestal de Nonoai ke mũ tag vỹ vãsỹ tỹ kanhgág ag tũ jé nỹgnĩ ser, hãra Brizola tỹ, ti tỹ governo kirãn kỹ kanhgág ag nĩgã kunũnh mũ, kurã ũ mỹ...

Nãn tag tỹ governo nĩgé kãnỹg nĩn kã,guarda florestal ag tỹ ti mỹ tarĩr nỹtĩgtĩ, kỹ tỹ ser guarda tag ag mỹ ín hyn han mũ ser nãn fyr mĩ, ag tỹ nãn ãn kirĩr jé ser. Kỹ guarda tag ag tỹ ser kanhgág tỹ nãn ãn rage kamãg mũ ser.Kỹ tỹ ser kanhgág ag tỹ ãn tá vãn kam ke tũ kar kómrũr ti kegé, ag tỹ tỹ vãfy hyn han jé.
Kanhgág ag tỹ guarda ag nĩgé ki vasỹrénh mág, hã kỹ ag tỹ kijẽn to vãnprãg mũ ser... hã kỹ kurã ũ mỹ kanhgág ag tỹ pãí ag mré tu vãmén kỹ kunũnh mãn sór mũ, governo nĩgã. Kỹ ag tỹ ser prỹg tỹ 1992 kã jag vãnh mãn kỹ nãn kigekỹ guarda ag pan mũ ser.Hũri kanhgág ag tỹ ser nãn kamĩ jatun mỹ vãn krej mũ tĩ ser mrũr ti ke gé, kar ka ti ag tỹ no hyn han jé.