Tupẽ kãsir fag

Vỹsa ga kri tupẽ kẽsir tẽgtũ ne ta tĩn ti, ta fag ne ta, vẽn jẽvy nãtĩn, nĩ. Hãra kijẽn fag ne ta, jagnõ mã mũnỹ krẽkufar janh jẽ, ke mũ, pó mág ke mũ ẽnh tá.ka fag vỹ kagá mũ ser. Fag tá jun jun ka, krẽkufár ján nã tĩ ra nén kóreg vẽn péjuka fag vég jẽ nĩ nĩ. Fag ẽn genh ka nỹtĩ fag rẽg're ta fag mỹ, ge mũ.
- Ãjág mã inh ne veg.
Kar ser ti rẽg're ẽg no, fi ta ti mã ge mũ.
- Butun.
Ka ta fi mã ge mũ.
- Va.
Ka ta ser ge mãn mũ.
- Ãjág mã inh ne veg.
Ka ti jẽvy ta ser ti mã gen.
nĩgé kã nĩ.
va ke ta mũ ti rẽgre ti. kar sa rán mãñ.