'Ó To Vẽme

'ó vỹ ẽg si ag tỹ vẽsó ki nén ũ kãme hánhár nỹtĩ.Hãra ver ag tỹ nén ũ kar tỹ vĩgvĩ tĩ, ketĩ kã ke vẽ ver.Ag jagmré ag mré ag netóg 'ó tó tĩ.Ag krẽ ag krẽ mré ag netóg tỹ vẽmén tĩ gé. Kar ag ne tỹ ver kutyg kỹ hã ag nũgnũr jé nỹgnỹ kỹ nỹĩ ẽn kã hã 'ó tó tĩ, kanhgág ag.Kỹ hã netóg mẽ sér tĩgnĩ ũn tỹ mẽg nỹtĩ kar ẽn mỹ.Vẽnh kafẽ nĩj ke netóg nĩ 'ó kemũ tag tón jé.Mỹr pi je jagnẽ mré tu féfén nĩ.Vé ã netóg 'e,'e,'e kej mũ vé.Kanhgág kar mỹ tóg mẽ sér tĩg nĩ 'ó tugtó tag ti.Gĩr mỹ tóg ke tỹvĩ nĩ ser.Nén ũ kãme tu 'ó ke mũ tag vỹ tỹ; nén ũ kãgrá tỹ jagnẽ mré vin kỹ ag vẽmén tu ẽkrén kỹ ránrán ẽn rike nĩ.Tu vẽnh jykre 'e ja tỹ nỹ.Hã kỹ gĩr ag tỹ ũ tỹ ag mỹ mũnỹ 'ó tó jé ken kỹ ag mỹ;-ẽg mỹ nỹgnỹ? keke mũ.Hãra tóg véké tó há nỹ gé.Kanhgág 'e tóg ver 'ó tó há tỹvĩ nỹ ver.Pi hẽre nỹ.Ã tỹ tó hán kỹ.Ã kanhró tag to vãnh tũgnĩ.Ẽg si ag tỹ ẽg jo tovãnh ja vẽ tagti.Ag rikén kri fig tĩm nĩ mĩ.