Gojfa

Gojfa

Kanhgág ag pi vãsỹ Fóg ag gojfa kron kron kinhra jé nỹtĩ vẽ,ag tỹ kron kron fẽ hãvỹ tỹ mỹg mré gãr tánh tỹ han kỹ nĩ, kar fág ke gé. Jagnẽ mré jãgja kar ag tỹ ti kajãg tumẽg tĩ, ti tỹ kajã há ãn ki ag tỹ ser jagnẽ vãnhmãn kỹ kron kron tĩ ser, tag hã tu ag tỹ KIKI ke mũ, kanhgág si ag kron kron fẽ hãvẽ. Hãra kijẽn fóg ag tỹ ag mỹ gojfa tag ven mũ ser,kỹ ag tỹ kãmã kỹ ti kron há mẽgmũ, hã kỹ ag tỹ ser hũri kron kron kỹ pénmigmé mũ nĩ ke mũ ser.

"Ag Goifa tu vẽnhrá vẽ" vén gé.