Kror

Kror vỹ goj pẽrer mĩ ke tĩn nĩ. ag mog ka ag vỹ vãsa pépo hah ti. ti vãsa pépo han kar ti vã onh ti ser hã vẽ vãsa kror han ti. pi jũ nĩ, katágtán kar sĩ vãta ti vãjãn nĩ.