oficina 21a CRE

Kurso 21a CRE
Kysã tỹ 12 kar 13/06/2012 ke kã ẽg tóg,Iskóra Fagundes Varela Miraguaí Rio Grande do Sul ki cursu han mũ, ẽg tỹ gĩr kanhrãnrãn fã kar ti,ẽg ga tỹ Guarita ki. Hãra kurso vỹ ẽg mỹ há kutẽ,ki vỹ e nĩ,gĩr kanhrãnrãn fã ti. Ẽg kanhrãnrãn fã fag vỹ nén ũ há tu vãmén, mũ. Hãren kỹ gĩr kanhrãn ge tu.Gir ta nén ũ kinhra ki ãmãm nĩ ke fi tóg mũ,ẽg mỹ,gen kỹ ãjag tóg gĩr kanhrãn há han mũ, ke mũ. Tag hã kãpãn ã jag tóg ag kanhrãnrãn mũ,ãjag hã tỹ ag mỹ, tag ta há nỹ kej ke nỹtĩ, ke fi tóg mũ fóg fi. Kar sóg kãki vãnh kar mỹ vĩ mũ. Sa ẽg iskóra kar vég mỹr,inh mỹ ẽg tỹ ki hã hynhan mũ tu nĩ, ke sóg mũ. Mỹr ẽg iskóra kar vỹ fóg vĩ ki gĩr vãnhránrán kar tu jãn han kinhrãgrãg nỹtĩ nĩ.Tag tu ẽg vỹ jykrén ge nỹtĩ, ẽg tỹ gĩr kanhrãnrãn nỹtĩ tag ti,ke sóg mũ,kursu kãki.Mỹr kenjé,ẽg iskóra kar vỹ fóg vĩ ki gĨr tỹ vãnhránrán han nỹtĨ, nĨ.GĨr ta héren kỹ kanhrãnrãn há han ge ãn kãgran mág fi tóg mũ,ẽg kanhrãnrã mũ fi.
Tag tugrin vỹ,ẽg mỹ ki vãnhra ke mũ,ẽg tỹ héren kỸ gĩr kanhrãnrãn ge, ti.Ẽg tỹ héren kỹ gĩr mré kanhinnhir ge ãn mré hã fi tóg, ẽg kanhrãnrãn mũ.Gĩr mré ẽg tỹ nén ũ tỹ rãnhrãj ge mũ tu ẽg vỹ pesquisa hynhan tũ kỹ.Gen kỹ ag pi hynhan kinhrãg mũ,ke fi tóg mũ,ẽg kanhrãn mũ fi.
Kỹ sỹ tu jykre vỹ,ẽg hã vỹ ẽg iskóra ta héren kỹ rãnhrãj nỹtĩ tag vej ke nỹtĩ,ẽg mỹ há tỹvĩ vỹ nỹ, tag ti.Ẽg iskóra ta regimento kar proposta politica pedagógica hÃra kenjé ẽg ta vãnhmỹn kỹ hynhan mũ nĨ.Gĩr ta nén ũ kinhra kri fig tu ẽg nĩ,inh hã ẽg vỹ nén ũ kinhra kar nỹtĩ ve nĩ.Hãra ge pijé,ẽg ta gĩr kanhrãnrãn há han sór kỹ.Ẽg hãren kỹ ẽg ta tỹ kanhgág ta nén ũ kinhra tag kinhrãg há han,mũ.Iskóra hã ki tag vỹ tu jykrén há nĩ,ẽg pãi ag mré ke gé.
Hã vẽ ser,inh vãme ti ẽg iskóra tu.