Pénkrig mré gangavo kãme.

Vãsỹ gangavo fi tóg nãn kãmĩ tỹnh tĩgtĩ.

Jãvo pénkrig fi tóg rãnhrãj tĩgtĩ, hãra kejẽn pénkrig fi rãnhrãj tĩ ra, gangavo fi tóg fi vég mũ, kỹ gangavo fi tóg pénkrig fi mỹ ge mũ:
- Ã tỹ ne han tĩ nẽ?
- sỹ kusa jun tu ke to vẽjẽn vin han vẽ! ke fi tóg pénkrig fi.
-E mẽ! Hãra kusa jun ge tóg kuvar nĩ vã!
Kor inh mré tỹnh kãtĩg, ke fi tóg gangavo fi. Kỹ pénkrig fi tóg to jykrén han kar, fi rãnhrãj hã to kanẽ jur mũ.
Hãra kejẽn kãka vỹ vu,uuuu...ke mũ. Ẽn Kã kusa vỹ jun mũ ser, Kỹ pénkrig fi tóg fi kré kãra kren mũ.
Jãvo gangavo fi tóg jatun mỹ tỹnh nĩ nĩ, kusãg mũn jãvo.
Pénkrig fi tỹ fi kré kãtá jatun mỹ nĩ ra, gangavo fi tóg fi to kren ja nĩ. Kỹ pénkrig fi tóg gangavo fi mỹ: ã tỹ here nẽ? Ke mũ. Kỹ gangavo fi tóg fi mỹ: inh kókĩr vẽ, kar sỹ kusa mẽg mũ gé, ke fi tóg pénkrig fi mỹ.
Kỹ pénkrig fi tóg gangavo fi mỹ: Ã tỹ inh kóm vẽjẽn vin han ra ã pi kókĩr mũ vẽ, ke mũ. Fi mỹ ge kar fi tóg fi nĩm han mũ ser.