Fóg vĩ

Caminhão=kamĩjũ
automóvel=kamĩjũ sĩ
Fóg ag mỹ automóvel kemũ tag vỹ vẽsóki vo tĩ.Hã kỹ ag tóg to automóvel ke mũ. Ha to jykrén han,fóg tỹ ẽg mỹ caminhão vã ke mũn kã,ẽg tóg ag vĩ kãgran kỹ to kamĩjũ vẽ ke mũ.Kỹ inh mỹ automóvel ke mũ tag vỹ ta vẽsóki vo tĩ jẽ.

Prỹg tỹ 1769 kã vẽsóki vo tĩ vỹ vẽnh ven vén,ẽmã tỹ França ke mũ ẽn tá.Ũ ta ti han ja jyjy hã vẽ Nicolas Cugnot ke mũ.Ẽn kã kamĩjũ tag vỹ goj vãnvãr nĩja ta vo ja fã nĩ,hẽ to ag tóg (motor a vapor) ke mũ.Kỹ ẽg tỹ motor a vapor ken kỹ,ẽg tóg goj tỹ jẽnger kej mũ hẽ tóg? Ti ã mỹ hãre?
Hãra prỹg tỹ 1885 kã alemão to Carl Benz ke mũ ẽn tóg kamĩjũ ũ han mũ gé. Kamĩjũ tag pi goj tỹ vo tĩ ser,goj pũr tĩ ta tóg vo tĩ,tag ti.Sa goj pũr tĩ ken kỹ,sa gasolina ke mũ ẽn tó vẽ.

Kỹ alemão tag vỹ ti ta nén ũ han ja ta vẽsũn mũ,kũrã tỹ 29 kã,kysã ve tỹ janẽjro kã,prỹg tỹ 1886 kã.Ag tỹ Benz há han mũn javo, ti jagtãtá ũ ag tóg nén vo tĩ ũ han mũ gé,ag jyjy hã vỹ:Gottlieb Daimler mré Wilhelm Maybach ke mũ,ag jamã tỹ Estugarda ke mũ ẽn tá ag tóg motocicleta han kỹ ta vẽsũn mũ gé.Sa vẽsũn ge mũn kã sa patentia ke mũ ẽn tó sór rike vẽ.
Hãra ver prỹg tỹ 1870 kã ũ to Germano Autríaco Sieg Fried Marcus ke mũ ẽn tóg karósa kã motor nĩm ja nĩ ser.Kỹ ẽg kamĩjũ to vãmén kỹ tóg 'e tĩ,hãra ẽg pi ti tyj ja kinhra nỹtĩ, mỹr ag tỹ han kãmãg ge mũ ki ag tóg automóvel ke mũ tag ki króm mũ.Hã ka kamĩjũ ũ ag tóg jyjy tỹ Mercedez benz nỹtĩ.