Prỹg

Prỹg vỹ tỹ tẽnhgó sá, ra vẽnhkri pãnfĩn kỹ nỹtĩg nĩ.
Hãra ẽg si ag vỹ gĩr ag mỹ prỹg tỹ jag négnẽ ki ko kamẽg nĩ ke tĩ, mỹr ẽg nũr sér kỹ ẽg vóvó fag vỹ prỹg tỹ ã négnẽ ki ko vẽ ke tĩ.
Kar ã jẽnjẽr tĩ kỹ ke gé nén ũ han tũg tĩ kỹ.Ũn tẽtá fag nogror kỹ fag pi prỹg pẽntĩ jẽn kej mũ,kar fi pi vóg mũ gé.javo fi kósin vỹ kég nỹj mũ ti tyj mỹr
Hẽmũn ũn tátá fi tỹ fi kysẽ ve tĩra pãnti rãg kar vóg kỹ fi vỹ vẽnhkaga ũ kãgmĩj mũ ke tĩ.
kar prỹg ũ tỹ jag nẽ mré 'e mũ kỹ ẽkré ta han há han mũ ke tĩ, jo ti tỹ pir mũ kỹ ẽkré tỹ han kónẽn mũ ke ag ta tĩ ẽg si ag.
Hã vẽ ser, prỹg tu vẽme ti.