Kanhgág vĩ ki Semântica

SEMÂNTICA
Semãntica vỹ tỹ linguística jagtẽ tỹ vẽnhvĩ tó ẽn nón tugnỹm nĩ. Hẽ ren kỹ vin ge,ti tó ẽn ti kar ti rán ge ti.
Ha ũ ven nĩ:

KÓFA - fóg vĩ ki: "velho"
Ẽg kófa ag pi ó tó tĩ ha!

GUFÃ - fóg vĩ ki: "antigo"
Ẽg gufã ag vỹ ó tó ja fã nĩgtĩ.

SI - fóg vĩ ki: "antepassado"
Ẽg si ag kãme tó ag tĩ uri.