Kukryr Ren

KUKRYR REN

Kukryr ren vỹ tỹ kukryr tỹ junho kã nĩjfã ẽn ri ke nĩ. Ti si ag vỹ kukryr nĩ mág tũ kỹ vỹ kukryr ren tĩ.
Tag hãvỹ kanhkã góg kãmĩ kusãjgy ẽn kã vỹsỹ nén ũ funfur ẽn ge han ti. Kusa tỹ 0°C krãm nĩ kỹ vỹ vãr tĩ ser. Hãra tỹ vár nỹ ra rỹ ke kỹ 4°C kri tĩn ẽn kã vỹ vẽsỹ takutẽ han tĩ.
Jãvo kusa tỹ 4°C krãm nĩ kỹ vỹ nófy vár ẽn gé tĩ, vỹsu runrón kỹ.
Hãka vỹ ẽg ẽmã tỹ Brasil ki kukryr ren vãnh nĩ, mỹr pi kején tag ki 0°C tá krỹg tĩ.
Prũn tỹ 1965 kã vỹ RS ki kukryr ren, ẽn kã vỹ ẽg kajẽr mág mré hã kãnter.