Kysã kri nũr

Kysã tãg: vỹ ta kysã ta kuty ke mỹr rã pur ja tá ve há sa ẽn nĩ;

Kysã mog: kysã tãg ti mog kỹ ti kuju ta ve há sa ẽn tu ẽg tóg kysã mog ke tĩ;

Kysã ta ga tá jur: kysã ta kutyg mỹr rã jur fã tá jur;

Kysã tũg tĩg: kysã tũg jé ti kuju tavĩn ta kãsa ẽn tu ẽg ta ge tĩ;

Kysã ta ta’ũ ke tag vỹ nén ũ e tavĩn ki há nĩ: ũ vỹ ta ki ka kam fã nĩ; jãvo ũ vỹ ta ki krẽkufár rĩnh tĩg fã nĩ; Hẽ ta ta ũ nĩ nĩ ke nĩ.