Kur sĩnvĩ

Uri vỹ tỹũ tĩgtĩ ha, mỹr kanhgág pi ãg si tỹ kur han fã ãn hynhan tĩ ha. Vé tỹ fóg tỹ kur hynhan ja ãn hã kãgran kỹ rage tĩ ha. Kar tỹ kygjãm tĩ gé, ũn tátá fag vỹ uri kur sĩnvĩ ãn hã jãvãnh tĩ ha kegé, jãvo fag tỹ kanhgág kur pẽ ragej ke tu mỹ'ãg tĩ ha ser.
Hãra vẽnhkajrãn fã tỹ kanhgág vỹ ki vẽnhkairãn mĩ tag to vẽmén tĩ kajrãnrãn nỹtĩ mré, gĩr tỹ hãra kinhra nỹtĩn jé. Nén ũ kurã mág ty krỹg kỹ ki vẽnhkajrãn fã vỹ kanhgág tỹ vỹsỹ kur ragej fã ãn kãgran tĩ gé, kỹ vẽnhkajrãn nỹtĩn vỹ rage tĩ ser, nén ũ kãgran jé.
Kỹ vỹ ẽg mỹ e tĩgnĩ, mỹr ẽg pi hãmũn kejẽn kanhgág kur pẽ rage mãn mỹ ha. mỹr fóg tỹ kur hynhan ja vỹ kri rũ nỹ ha. Hãra ẽg pi kejẽn tỹ fóg nỹtĩj mũ vé, ẽg tỹ ag tỹ kur han ja rage mỹr.

Kỹ hã vẽ ser, isỹ kur tu vẽmén ti