Kanhgág ag vẽnhkanir


Kanhgág vãnh kanhnir tu vãme,Vãnh kar vỹ kanhnig nhnir tĩ,gĩr vỹ kanhnir mũ ki kurã tũg han tĩ.
Ũn mág ag vỹ kanhnir tĩ gé,ag tỹ ag tỹ ne han ge tũ ãnkã ag vỹ,kanhni-nhnir mũ tĩ gé.
Kanhnir kar tỹ tĩg tĩ,kanhgag ag mỹ.kanhgág ag jag mré kanhnig-nir vỹ tỹ,ag tỹ jag mré mỹ sin sér ke vãg tĩ.kanhgág kanhgág kanhnir ẽnkã,ag tóg jag nã mré kanhrãn rãn ge vãg tĩ.
Vãnh kar vỹ kanhnig-nir tĩ,hãra ũ ag tỹ kanhnir ũ kinhra tũ nỹ tĩg tĩ.hã kỹ ag tóg jag mré kanhnig-nir mũg tĩ ag jag mré kanhrãn-rãn vẽ.
Vãnh kanhkir ũ vỹ tỹ gĩr tỹvĩn kanhnir janỹg tĩ.kar tỹ gĩr fag tỹvĩn mỹ kanhnir ja tĩg tĩ gé.fag tóg fag pir mỹ kanhnig-nir jé.

Ũ ag tóg ag kanhnir jé ag kanhnir ke ẽn hỹn-han tĩ,kỹ ag tóg nãn tá jag vãnh mũ tĩ.ag tóg ag kanhnir ke ẽn hyn-han ge vã ser.