Gĩr kanhignhir fã

Ẽg ẽmã tỹ missão tá gĩr ag vỹ kanhĩr kamã nỹtĩ.
Vẽnh kajrãn kar ag vỹ kanhir mũ tĩ fãnjãgja tá,jagnẽ kóm pétĩgtã ki ke tĩ,jo ũ ag vỹ ka junun tá jun vén ki ke tĩ gé.Javo gĩr fag vỹ ján fã kri sãm-sãm fã ki ke tĩ,kar fag vỹ pó kẽsĩr tỹ vẽnh kanhir ki ke tĩ .
Hãvẽ gĩr kanhir tu vãme ti.