Gren

Gren vỹ tỹ rẽgró, gãr, ẽgtogtor jãkéj fẽ nĩ. Vỹsỹ ẽg gufã fag tỹ gren hynhan mág jafã nĩgtĩ, mỹr kanhgág ag tỹ ẽkrãn tĩ. Gren vỹ van tỹ han fã nĩ, vãnãgsa ketũmỹr vẽn pẽ tỹ. Ti nognor tỹ jagnẽ rike kar nỹtĩj mũ, ketũmỹr tỹ ẽg tỹ nén ũ ki jãká mỹr nor mág kỹ vár mũ.