Kumĩ

Kumĩ vỹ tỹ ẽgóro nĩ, ti féj vỹ tỹ mẽnjóka fég ri ke nĩ. Nẽn kãra ẽg tóg kumĩ jãvãnh mũ tĩ. Kẽj sĩ ki ẽg tỹ tu kỹ kumĩ tĩ, kumĩ ti ẽg ĩn ra,kréj ki ẽg ta tynyn tĩ. Goj vãnvãr ki ẽg tỹ nénh tĩ. Kar ẽg tỹ sa tỹ ki fón tĩ gé,grasa mré. Kỹ ẽg tỹ ẽmĩ to ko tĩ, pisé ke gé, farĩnh totor ke gé.
Kỹ kumĩ kãme hã vẽ.